San Diego, CA


Kim Soto
Executive Assistant
San Diego Tourism Authority
KSoto@sandiego.org
(619) 557-2829